ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Školská rada - výňatek ze Školského zákona 561/2004 Sb.: 

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a)      vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b)      dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c)      vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d)      v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e)      dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f)       dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

 

§ 168

(1) Školská rada

a)      vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)      schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d)      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)       projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g)      projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h)      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i)       podává návrh na odvolání ředitele,
j)       podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Jednací řád školské rady

 ZŠ a MŠ BOHUSLAVICE
schválený školskou radou dne 10.9.2019

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 Čl. 2
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny jednání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

 Čl. 3
Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele.

 Čl. 4
Zasedání školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

 Čl. 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

 Čl. 8
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 9.10.2019.
V Bohuslavicích 9.10.2019.

 Mgr. Bc. Strýčková Michaela

kontakt: skolska.rada@zsbohuslavice.cz 

ŠKOLSKÁ RADA období říjen 2019 - 2022

Předseda rady: Mgr. Bc. Michaela Strýčková

Zástupci rodičů: Mgr. Bc. Michaela Strýčková, Mgr. Kateřina Bachroníková

Zástupci učitelů: Bc. Tomáš Hromčík, Mgr. Andrea Kupková

Zástupci obce:  Lucie Newrzellová, Ing. Pavel Staněk 


ŠKOLSKÁ RADA období 5.3.2015 - 7.10.2019

Předsedkyně rady: Eva Ilková 

Zástupci rodičů: Eva Ilková, Kateřina Vitásková 

Zástupci učitelů: Mgr. Balcar Pavel, Mgr. Valachová Monika

Zástupci obce: Renata Pašková , Miroslava Buhlová 

Zápis z jednání Školské rady: 22.6.2020
pro otevření klikněte zde: Zapis z jednani skolske rady.pdf

Zápis z jednání Školské rady: 28.11.2019
pro otevření klikněte zde: Zapis z jednani skolske rady.pdf

Zápis z jednání Školské rady: 9.10.2019
pro otevření klikněte zde: Zapis z jednani skolske rady.pdf

Zápis z jednání Školské rady: 19.10.2015
pro otevření klikněte zde: Zapis z jednani skolske rady.pdf