ZŠ a MŠ Bohuslavice  Opavská 222
747 19, Bohuslavice okres Opava
IČ 70987122
Tel.: 553 659 960

Identifikátor datové schránky: iu4mbpi


 

informace o zpracování osobních údajů - GDPR

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Školní metodik prevence:

Mgr. Monika Valachová pro I.stupeň ( monika.valachova@zsbohuslavice.cz )
konzultační hodiny: středa 12:40 - 13:30

PhDr. Mgr. Monika Ticháčková pro II.stupeň ( monika.tichackova@zsbohuslavice.cz  )
školní psycholog / konzultační hodiny:
úterý od 8:15 do 14:15 pro MŠ
středa od 8:15 do 14:15 pro ZŠ

Ostatní konzultace vždy dle předchozí domluvy.

Hlavní úkoly metodika prevence:

1) Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
2) Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
3) Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
4) Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
5) Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
6) Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
7) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
8) Poskytování informačních a metodických materiálů
9) Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Užitečné webové stránky:

www.prevence-info.cz

www.rvp.cz - metodický portál

www.seznamsebezpecne.cz - bezpečně on-line

www.saferinternet.cz - bezpečně v ICT prostředí

www.e-bezpeci.cz  - nebezpečí internetu

www.kpbi.cz - bezpečný internet

www.adiktologie.cz - závislosti

www.alkoholik.cz - alkohol

www.dokurte.cz - kouření

www.sananim.cz - drogy

www.drogy-info.cz – drogy

www.drogovaporadna.cz - drogy

https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/07/f49c2ce711f827d151949e9115f2edeb86a62f8d.pdf - šikanování na školách

www.minimalizacesikany.cz  – šikana

www.sikana.org - šikana

www.sekty.cz - sekty

www.mkc.cz - multikulturní centrum

www.cicpraha.org - centrum pro integraci cizinců

www.amnesty.cz - Amnesty international ČR

www.podaneruce.cz – pomoc v obtížných životních situacích

www.linkabezpeci.cz – pomoc v obtížných životních situacích

www.anabell.cz – poruchy přijmu potravy

www.jsi.cz  - jednota školských informatiků

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/tags/tag/dezinformace - dezinformace

www.hranostaj.cz  – hry pro žáky a studenty – adaptační kurzy, školy v přírodě

www.odyssea.cz - kurzy pro žáky

 

Přehled vybraných platných předpisů

pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Legislativní předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon.

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace

 ○  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. a 103/2014 Sb.

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1

 ○   Vyhláška  č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. a 103/2014 Sb.

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-1

 ○   Vyhláška  č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb.

Informace o novele vyhlášky č. 74/2005 Sb.:

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-74-2005-sb-1

 ○   Vyhláška  č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

Informace o novele vyhlášky č. 15/2005 Sb.:

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-15-2005-sb-1

 ○  Vyhláška  č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb.  

http://www.msmt.cz/dokumenty/http-www-msmt-cz-dokumenty-vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich

 ○   Vyhláška  č.  317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (z.č. 333/2012 Sb.)

http://www.msmt.cz/dokumenty/zakon-c-109-2002-sb-o-vykonu-ustavni-vychovy-nebo-ochranne-vychovy-ve-skolskych-zarizenich-a-o-preventivne-vychovne-peci-ve-skolskych-zarizenich-a-o-zmene-dalsich-zakonu

 ○   Vyhláška 244/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s244

 ○   Vyhláška  č.  458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-458-2005-sb-kterou-se-upravuji-podrobnosti-o-organizaci-vychovne-vzdelavaci-pece-ve-strediscich-vychovne-pece

 

Odkaz na vyhlášky MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1

Odkaz na právní výklady legislativy MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-msmt?highlightWords=pr%C3%A1vn%C3%AD+v%C3%BDklady

  

Vnitroresortní předpisy a dokumenty

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28, vč. 6 nových příloh vydaných v r. 2015

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních, č. j.: MSMT-22294/2013-1

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14 423/1999-22 (Věstník MŠMT sešit 5/1999)

http://www.odrogach.cz/skola/dokumenty/metodicky-pokyn-k-rasismu-a-xenofobii.html?section_id=16

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10194/2002-14

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005-25

http://www.msmt.cz/sport/metodicky-pokyn-k-zajisteni-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi

Metodické doporučení k bezpečnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních: Minimální standard bezpečnosti,  č.j.: 1981/5015-1

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.:25884/2003-24

http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Documents/PP%20policie.doc

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11 691/2004-24 http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Stranky/Primarni-prevence-patologickych-jevu.aspx

Metodický pokyn k upřesňující podmínky činnosti středisek výchovné péče

http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-pokyn-upresnujici-podminky-cinnosti-stredisek-vychovne-pece

 

Odkaz na metodické pokyny MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny

 

Strategie

Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 -2018

http://www.msmt.cz/file/28077

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období 2013-2018

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mas/strategie_prevence_msk.pdf

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018

http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie_web.pdf

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015 – 2020

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/socialni_oblast/strategie-markova-2015-2020_1.pdf

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/iii_strategie_pk_2012_2015_09_11_2011_vlada1.pdf

Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 – 2018

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/strategie-proti-nasili-na-detech1.pdf

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/skolstvi/dlouhodobe-zamery-40555/

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 94/1963 Sb. , o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů

Zásada neveřejnosti jednání na úseku sociálně-právní ochrany dětí při provádění ústního jednání s dítětem v rámci šetření mimo úřední prostory v „bezpečném prostředí důvěry“

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů

 

MINISTERSTVO VNITRA

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

MINISTERSTVO FINANCÍ

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů